جلسه با بانک ایران زمین

برگزاری جلسه معرفی دیدی بود با حضور محترم مدیر روابط عمومی و مدیر بازاریابی بانک ایران زمین

تاریخ: ۹۵/۵/۱۲

مکان: سالن کنفرانس دیدی لند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + five =