برگزاری جلسه با رئیس پولی و ارزی بانک مرکزی

 برگزاری جلسه با رئیس پولی و ارزی بانک مرکزی با حضور محترم دکتر علی دیواندری

تاریخ: ۹۵/۶/۲

مکان: سالن کنفرانس دیدی لند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 − 1 =