معاون وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات ازساختمان “دیدی لند”بازدید کرد

مهندس نصرالله جهانگرد معاونت محترم وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات به اتفاق هیأت همراه، روزچهارشنبه۶ بهمن‌ماه ضمن بازديدازساختمان “دیدی لند”در نشستي صمیمی بادکترعسگرزاده مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان و همچنین مديرعامل شرکت ویراآزما مهندس حبیب ابوقداره به گفتگو پیرامون شبکه اجتماعی”دیدی‌بود”پرداختند