گردهمایی پرسنل دیدی بود

گردهمایی پرسنل دیدی بود به منظور هماهنگی و بهینه سازی فرآیندها

زمان: ۹۵.۰۵.۲۸

مکان: سالن همایش دیدی بود