جلسه با شرکت کره ای کولن در دیدی بود

برگزاری جلسه با شرکت کره ای کولن با حضور آقای مهندس حبیب ابوقداره

زمان: ۹۵.۰۴.۲۷

مکان: دفتر مدیریت- سالن کنفرانس دیدی بود