جلسه با پژوهشکده پولی و بانکی در دیدی بود

برگزاری جلسه با دکتر دیوان دره ای ریاست پژوهشکده پولی و بانکی با حضور آقای دکتر عسکرزاده و آقای مهندس حبیب ابوقداره

زمان: ۹۵.۰۶.۰۲

مکان: سالن کنفرانس دیدی بود