جلسه با شرکت پست جمهوری اسلامی در دیدی بود

برگزاری جلسه با شرکت ملی پست جمهوری اسلامی با حضور آقای مهندس حبیب ابوقداره

زمان: ۹۵.۰۲.۰۸

مکان: سالن کنفرانس دیدی بود