جلسه با معاونین وزیر صنعت در دیدی بود

برگزاری جلسه با معاونین وزیر صنعت با حضور آقای مهندس حبیب ابوقداره

زمان: ۹۵.۰۲.۱۳

مکان: سالن کنفرانس دیدی بود