جلسه با فدراسیون کشتی در دیدی بود

برگزاری جلسه با حاج آقا طالقانی رییس فدراسیون کشتی با حضور آقای مهندس حبیب ابوقداره

زمان: ۹۵.۰۵.۳۰

مکان: دفتر مدیریت دیدی بود