جلسه با بانک ایران زمین در دیدی بود

برگزاری جلسه با مدیرعامل بانک ایران زمین با حضور آقای دکتر عسکرزاده و آقای مهندس حبیب ابوقداره

زمان: ۹۵.۰۵.۲۵

مکان: سالن کنفرانس دیدی بود