جلسه با اتاق بازرکانی استان فارس در دیدی بود

برگزاری جلسه با آقای دکتر رازقی ریاست اتاق بازرگانی استان فارس با حضور آقای مهندس حبیب ابوقداره

زمان: ۹۵.۰۵.۳۰

مکان: سالن کنفرانس دیدی بود