جلسه آموزشی برندها و فروشگاه ها دیدی بود

برگزاری جلسه آموزشی برندها و فروشگاه ها در دیدی بود

زمان: ۹۵.۰۵.۲۶

مکان: سالن همایش دیدی بود